Laatste nieuws

Laatste nieuws

Hoe spaart u genoeg voor uw pensioen?

Lees hier meer over in het artikel in De Tijd. (augustus 2021)

In Focus Legal Success deelt Casper Verbeek, algemeen directeur van de VKAG, zijn expertise over de financiële toekomst voor zelfstandigen. Lees het hieronder of in Focus Legal Success

Waarom is het belangrijk om over pensioenoptimalisatie na te denken? Wanneer zou je hiermee moeten beginnen? Twijfel je over jouw pensioen als zelfstandige, niet wetend welke stappen te ondernemen? 

(juni 2021)

 

Fiscale aftrekbaarheid van VAPZ-bijdragen in 2020 en 2021

VAPZ-bijdragen betaald in 2020

2. De wettelijke sociale bijdragen van 2020 (met inbegrip van de regularisatiebijdragen van 2018 die in 2020 vervielen) konden, als gevolg van een beslissing van de vorige regering in het kader van de COVID-19-pandemie, het voorwerp uitmaken van een uitstel van betaling van een jaar.

Bij wijze van administratieve tolerantie is beslist om de fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen niet te verwerpen om de enkele reden dat de belastingplichtige van dat uitstel gebruik heeft gemaakt. De VAPZ-bijdragen van het jaar 2021 zouden dan maar aftrekbaar zijn op voorwaarde dat de belastingplichtige in 2021 alle wettelijke sociale bijdragen van 2021 betaalt, met inbegrip van de in 2020 uitgestelde bijdragen die in 2021 vervallen. Die maatregel is besproken in de circulaire 2020/C/126 van 19.10.2020.

3. Daardoor kan een belastingplichtige de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen fiscaal als aftrekbare beroepskosten in aanmerking nemen voor zover hij de in datzelfde jaar verschuldigde sociale bijdragen heeft betaald of daarvoor het bovenvermelde uitstel heeft verkregen.

Als de belastingplichtige de in 2021 opeisbare sociale bijdragen niet betaalt, heeft dit geen gevolgen voor de toegestane aftrek van de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen.

VAPZ-bijdragen betaald in 2021

4. De zelfstandigen die zo’n betalingsuitstel van een jaar hadden verkregen voor hun voorlopige bijdragen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 moesten worden betaald, maar die ook niet in staat zijn om die in 2021 te betalen, kunnen bij hun sociale verzekeringskas een afbetalingsplan aanvragen om die betalingen over maximaal twaalf maanden te spreiden.

Als de belastingplichtige zo’n afbetalingsplan aanvraagt en verkrijgt, kan de betaling van die bijdragen in voorkomend geval lopen tot in 2022.

5. Aangezien de COVID-19-pandemie blijft voortduren, heeft de regering beslist om, als de zelfstandigen er uitdrukkelijk om verzoeken, opnieuw een uitstel van betaling te verlenen voor de sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Daardoor moeten de bijdragen met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen van 2019 die vervielen op 31.03.2021, worden betaald vóór 31.03.2022 en moeten de bijdragen met betrekking tot het tweede kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30.06.2021 worden betaald vóór 30.06.2022.

6. Om het doel van de sociale zekerheidsmaatregelen (een afbetalingsplan als bedoeld in punt 4 hiervoor of een uitstel van betaling als bedoeld in punt 5 hiervoor) niet tegen te werken, is bij wijze van administratie tolerantie beslist om de administratieve oplossing die in de voormelde circulaire van 19.10.2020 is vermeld, mutatis mutandis uit te breiden, zowel voor de afbetalingsplannen als voor het uitstel van betaling.

Dat betekent dat de fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de in 2021 betaalde VAPZ-bijdragen niet zal worden verworpen om de enkele reden dat de belastingplichtige:

–       het afbetalingsplan voor de betaling van de sociale bijdragen van 2020 die daarvoor al tot in 2021 waren uitgesteld, heeft verkregen en naleeft, of

–       een uitstel tot in 2022 heeft verkregen voor de betaling van de bijdragen van het 1ste en het 2de kwartaal van 2021.

7. Als gevolg daarvan kan een belastingplichtige de in 2021 betaalde VAPZ-bijdragen fiscaal als aftrekbare beroepskosten in aanmerking nemen voor zover hij de voor datzelfde jaar verschuldigde sociale bijdragen, met inbegrip van die van 2020 die tot in 2021 zijn uitgesteld, heeft betaald of als hij een hierboven bedoeld afbetalingsplan of uitstel heeft verkregen.

Als de belastingplichtige het uitstel van de sociale bijdragen van 2020 tot in 2021 had verkregen, maar ze in 2021 niet heeft betaald en geen afbetalingsplan tot in 2022 heeft aangevraagd of verkregen, zal de aftrek van de in 2021 betaalde VAPZ-bijdragen niet worden aanvaard.

Als de belastingplichtige de in 2022 opeisbare sociale bijdragen niet betaalt, heeft dat geen gevolgen voor de toegestane aftrek van de in 2021 betaalde VAPZ-bijdragen.

VAPZ-bijdragen betaald in 2022

8. In 2022 zal de zelfstandige moeten betalen:
–       de bijdragen verschuldigd voor 2022 (met inbegrip van de regularisatiebijdragen die vervallen in 2022)

–       de bijdragen van 2020 die zijn uitgesteld tot in 2021 en waarvoor hij een afbetalingsplan heeft verkregen dat in 2022 vervalt

–       de bijdragen van 2021 die zijn uitgesteld tot in 2022.

9. De in 2022 betaalde VAPZ-bijdragen kunnen fiscaal maar als beroepskost worden afgetrokken als alle voornoemde sociale bijdragen betaald zijn geweest in 2022.


Bron:
MyMinfin: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/eeb4dd00-4b24-4cfa-b7ea-ac5d9501ef5b

Nieuw pensioenreglement VAPZ en pensioenreglement POZ in voege vanaf 27/05/2021

De VKAG blaast 70 kaarsjes uit

Op 17 maart viert de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP haar 70e verjaardag. De Voorzorgskas gaat er prat op dat zij gedurende al die jaren haar expertise en kennis voor de opbouw van een aanvullend pensioen ter beschikking stelde van u als zelfstandige.
Dit was uiteraard niet mogelijk zonder de talrijke generaties van zelfstandigen die ons hun vertrouwen schonken. Wij danken dan ook al onze leden die meeh(i)elpen aan het succes van de Voorzorgskas. We blijven ernaar streven om uw betrouwbare partner te zijn op de VAPZ-markt.

VAPZ plafonds 2021

Maximumbijdragen voor 2021 : 3.302,77 € voor een gewoon VAPZ en 3.800,01 € voor een sociaal VAPZ in functie van de netto geïndexeerde beroepsinkomsten van 2018. De maximumbijdrage voor de stagiairs wordt berekend op basis van het forfaitaire inkomen van 14.042,57 € : 1.147,28 € voor een gewoon VAPZ en 1.320,00 € voor een sociaal VAPZ.

Volg ons op LinkedIn en Facebook !

VAPZ bijdragen en andere pensioenpremies storten in Covid19-tijden

Lees hier meer over in het artikel van de heer C. Verbeek, algemeen directeur. (november 2020)

Coronavirus – VAPZ bijdragen 2020 blijven 100% fiscaal aftrekbaar

Bron: Belga

Tijdelijk adres tijdens de bouwwerken:

Kunstlaan 56, 1000 BRUSSEL

Kapitalisatievoet van 1,10%

Voorzichtigheid is geboden door de onzekere economische impact van de Coronacrisis die leidt tot zeer wisselvallige, financiële markten. Daarom heeft de Voorzorgskas beslist om de rentevoet vanaf 01/07/2020 te verlagen van 1,35% naar 1,10%.

Nieuwe statuten in voege vanaf 19/05/2020

Interview Meester V. Pertry (Partner Eubelius) – voorzitter Directiecomité VKAG op advocatennet.be (24/07/2019) 

Het wettelijk en aanvullend pensioen voor zelfstandigen anno 2018

Lees hier meer over in het artikel op Jubel.be. De heer Casper Verbeek, algemeen directeur, geeft u een laatste update.

Vanaf 01/07/2018: Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Vanaf 01/07/2018 biedt de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP, naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), ook het Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) aan.

Privacy (GDPR)

Conform de nieuwe wet op de privacy  (GDPR) in voege op 25 mei 2018, nodigen wij u uit onze nieuwe verklaring m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens te raadplegen: Verklaring privacybeleid GDPR

Nieuw solidariteitsreglement Curalia in voege vanaf 01/01/2018