Historiek

Sinds haar oprichting op 17 maart 1951 is de Voorzorgskas voor Advocaten en Gerechtsdeurwaarders uitgegroeid tot een onmisbare instelling voor advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Nadat de wet van 30 juni 1956 alle zelfstandigen verplichtte om aan pensioenopbouw te doen, werden de statuten van de Voorzorgskas aangepast. Dat mondde op 22 juni 1957 uit in de erkenning door de minister van Middenstand van de Voorzorgskas als professionele pensioenkas voor zelfstandigen, conform het KB van 26 september 1956.

Vanaf 1 juli 1956 verzorgt de Voorzorgskas dan ook de pensioenopbouw van haar leden gecombineerd met bijkomende voordelen.

De Voorzorgskas waakte zelf over de toepassing van de wetten van 28 maart 1960 en 31 augustus 1963 betreffende het wettelijk pensioen voor zelfstandigen.
Als gevolg van de publicatie van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 – waardoor pensioenkassen dienden samen te werken met een kinderbijslagfonds – sloot de Voorzorgskas een samenwerkingsverband met de Sociale Verzekeringskas voor zelfstandigen uit het bouwbedrijf, de handel, de nijverheid, het ambachtswezen en de vrije beroepen (afgekort tot S.V.B.). Deze neemt sinds 1 januari 1968 de bevoegdheden van de Voorzorgskas over inzake het wettelijk pensioen.
Sinds 1 januari 1968 beperkt de missie van de Voorzorgskas zich tot het toekennen van bijkomende voordelen bovenop het wettelijk pensioen :

  • de toekenning van een extra-wettelijk pensioen
  • de toekenning van een overlevingspensioen aan de langstlevende partner
  • de toekenning van een overlevingskapitaal aan de langstlevende partner van een vóór de pensioenleeftijd overleden lid

Vanaf 1982 zijn de forfaitaire bijdragen, weliswaar beperkt tot een jaarlijks aangepast maximum, volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Sinds 04/06/2007 (publicatie in het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2007) werd de Voorzorgskas als vereniging zonder winstoogmerk omgevormd tot een Organisme voor de Financiering van Pensioenen (afgekort OFP).